AppzStory

แจก Code ลดขนาดรูปภาพก่อนอัปโหลดเข้าสู่ Server ด้วย PHP

logo
 • หน้าแรกแสดงปุ่มอัปโหลดพร้อมภาพรีวิว
  • สร้าง Form Upload ส่งข้อมูลไปยังไฟล์ upload.php
  • ปุ่มเลือกไฟล์ภาพ
  • แสดงภาพก่อนการอัปโหลด
  • ปุ่มอัปโหลดภาพ
  • พัฒนาด้วย Bootstrap5
 • แสดงหน้าอัปโหลดรูปภาพสำเร็จแล้ว
  • alert แสดงข้อความอัปโหลดสำเร็จ
  • แสดงรูปภาพเปรียบเทียบกันทั้งสองฝั่ง
  • โค้ดแสดงข้อมูลรายละเอียด สัดส่วน ขนาดไฟล์
  • ระบบการปรับขนาดรูปภาพต้องใช้ GD library ต้องเข้าไปเปิดใน php.ini ด้วย
logo
logo
 • ตัวอย่างโค้ดหน้าอัปโหลด
  • Form Upload
  • Bootstrap5
  • Preview Image
 • ตัวอย่างโค้ด Upload Image
  • โค้ด Upload Image
  • สูตรการปรับเปลี่ยนขนาดรูปภาพ
  • โค้ดแสดงข้อมูลรายละเอียด สัดส่วน ขนาดไฟล์
logo

ตัวอย่าง ใช้รูปภาพถ่ายแบบชัดๆ มาลองอัพโหลด

logo